Søknadsskjema brukes for å søke støtte til prosjekter som har til hensikt til å skape nye møteplasser og bygge opp under trygge oppvekstvilkår, Fornebukulturen, gode bomiljøer og natur- og miljøtiltak. Søknader om støtte behandles to ganger årlig, april og oktober. For 2024 er det avsatt kr 150 000,- for utdeling. Søker må markedsføre at støtte kommer fra vellet, Utbetalte midler må brukes innen 1 år etter tildeling, hvis ikke må midlene tilbakeføres vellet.

I "Emne"-feltet skal du skrive hvilket tiltak det søkes om.

 I "Meldings"-feltet skal du skrive inn:
-
Hvilken organisasjon som søker og org nr.
-
Hvor mye penger søker dere om, og tidspunkt for aktiviteten
-
Hvis støtten inngår som en del av et totalbudsjett skal det redegjøres for totalbudsjettet, og hvem andre som bidrar med støtte til tiltaket
-
Hvordan aktiviteten støtter oppunder formålet med støtte fra Fornebulandet vel
-
Inkluder også kort om hvordan vellets støtte vil markedsføres og synliggjøres

Fornebulandet Vel
Postadresse

v/OBOS Eiendomsforvaltning AS
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 OSLO

Besøksadresse


1364 FORNEBU

Org.nr.

814461432