Vedtekter for Fornebulandet Vel

 

1. Formål

Fornebulandet Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne i velområdet. Tiltak som skal gjennomføres bør, så langt som mulig skje i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området.

Vellet representerer medlemmene overfor kommunen og er medlemmenes talerør utad i saker som vedrører områdets og medlemmenes interesser. Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører velområdet, og skal i sitt arbeide bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode og trygge oppvekstvilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur­ og miljøhensyn i utviklingen av området.

2. Medlemskap og stemmerett

Alle beboere innen velområdet kan være medlemmer av vellet. Næringsvirksomheter innenfor velområdet kan være støttemedlemmer uten stemmerett. På medlemsmøter og årsmøter har hver boenhet en stemme.

Boligsameier, borettslag, storsameier og huseierforeninger kan melde inn sine beboere kollektivt som medlemmer i Vellet. Hver boligseksjon regnes som et medlem og har en stemme på årsmøter. Medlemmer er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid har fastsatt. Utmelding skal skje skriftlig.

3. Velområdets avgrensning

Velområdet omfatter hele den gamle flyplassen på Fornebu, definert som Kommunedelplan 2 av Bærum kommune.

4. Årsmøter

Vellets høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinære årsmøter skal holdes hvert år innen utløpet av mai. Innkallingen til årsmøte sendes alle medlemmer senest 1 måned før årsmøtet, sammen med styrets beretning, forslag til dagsorden, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling. Andre saker enn de som er nevnt i innkallingen eller i dagsorden og som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst 10% av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkallingen må skje på samme måte som for ordinære årsmøter og innkallingen må angi de saker som ønskes behandlet. Et ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet, som ledes av vellets leder eller en møteleder valgt på årsmøtet, skal behandle følgende saker:

  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Styrets beretning
  • Regnskap
  • Årsbudsjett drøftes
  • Fastsettelse av kontingent
  • Innkomne forslag
  • Valg av

- Leder

  - Styremedlemmer

  Varamedlemmer

- Revisor

  Valgkomite

Leder velges for 1 år. Styrets øvrige medlemmer velges for 2 år. Varamedlemmer, revisor og medlemmer av valgkomiteen velges for 1 år. Gjenvalg kan finne sted. Alle medlemmer er valgbare. Gjenvalg kan finne sted.

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte. Alle valg og avgjørelser – vedtektsendringer unntatt – treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Årsmøtet avgjør om en avstemming skal skje skriftlig. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen underskrives av 2 medlemmer valgt på årsmøtet.

5. Styret

Styret skal bestå av:

  • Leder
  • 6 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer

Styret konstituerer seg selv, velger nestleder og oppretter utvalg / arbeidsgrupper etter behov. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt minst 3 av de øvrige styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. Alle avgjørelser treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er leders / nestleders stemme avgjørende.

Leder innkaller til styremøte og det føres protokoll. Vellet forpliktes av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret.

Alle utbetalinger skal være anvist av leder eller ved dennes forfall av nestleder sammen med et av de øvrige medlemmer av styret. Styret kan ikke oppta lån eller inngå avtaler med større økonomisk forpliktelse for vellet uten etter vedtak på årsmøtet.

6. Medlemsmøter

Styret arrangerer medlemsmøter når det foreligger saker som medlemmene bør orienteres om, når styret finner det ønskelig å drøfte en sak i et videre forum og høre medlemmenes synspunkter eller når det uttrykkes ønske om slike møter fra kommunen.

Eventuelle avstemminger på slike møter er veiledende for styret ved den videre behandling av saken.

7. Samarbeid

Vellet skal arbeide for et godt forhold til andre organisasjoner og næringslivet i distriktet, og bør ha et nært samarbeid med disse. Om nødvendig koordinerer vellet slik virksomhet.

For saker som vedrører flere vel og som er forelagt vellet av Velforbundet eller av kommunen, sendes gjenpart av korrespondanse og/eller utskrift av møteprotokoller til disse til orientering.

Vellet må opprettholde en jevnlig kontakt med kommunale organer og delta på de orienterings­- og informasjonsmøter som blir holdt for å bli kjent med de planer som foreligger for området på kort og på lang sikt.

8. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan bare foretas av årsmøtet. Forslagene må være innkommet til styret innen 2 måneder for årsmøtet og kunngjøres sammen med innkalling til dette.

Vedtektsendringer kan bare avgjøres med 2/3 flertall når minst 10% av medlemmene er til stede. Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig etter denne bestemmelse, skal styret kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 14 dagers varsel. Dette årsmøtet er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.

9. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av vellet må behandles på 2 etterfølgende ordinære årsmøter og krever minst 2/3 flertall med minst 25% av medlemmene til stede. Disponering av vellets midler og eiendeler bestemmes med simpelt flertall på det andre årsmøtet. Midlene skal disponeres til velområdets beste. Vellets arkiver skal overlates Bærum bibliotek for oppbevaring.

10. Ikrafttreden

Oppdatering av vedtektene ble enstemmig vedtatt på årsmøtet den 18. mai 2022.