Det er en ambisjon at alle på Fornebu skal tilhøre et raust og inkluderende fellesskap, så det oppleves godt å bo på Fornebu, for alle generasjoner og med stort mangfold.

Da Fornebulandet vel ble stiftet i 2014 var det som et svar på de mange utfordringer ved utbygging på Fornebu: "Rask utbygging med fravær av innbyggermedvirkning, manglende barnehageplasser og møteplasser, gjorde at mange reagerte".

Etter 10 års innsats, og med nær 3000 seksjonseiere som medlemmer, har Fornebulandet vel medvirket til mange positive endringer:

  • Bærum kommune, utbyggere og Vellet har en vesentlig bedre samhandling med regelmessige møter, diskusjoner og innbyggermedvirkning.
  • Vi har engasjert oss i både barne- og skoleutbygging, og utviklingen av området.
  • Vellet har bidratt til etableringen av f.eks. Torsdagsporten, Fornebudagene og Fornebupiloten og støttet kulturtilbud og nærmiljøtiltak.
  • Vi har aktivt deltatt med høringssvar og åpne møter rundt felles utfordringer og planer.
  • Vårt engasjement i "Fjern Fornebuskatten" har resultert i en mer rettferdig finansiering av Nansen-parken hvor seksjonseiere, utbyggere og Bærum Kommune, alle nå bidrar i en mer balansert finansiering. Resultatet av arbeidet har bidratt til en årlig kostnadsreduksjon på nær 140 kr. / husstand, en kostnadsgevinst som alene dekker medlemskontingenten i Fornebulandet vel.
  • Vi har tatt initiativ til «Nyhetsbrev for Fornebu» med utgivelse hver 14. dag
  • «FornebuStikka»

Fornebuerklæringen vedtatt 12.mai 2006 har inspirert Fornebulandet vel. Vi skal bidra til å realisere ambisjonen i denne:

"Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra. På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss. Den unike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen. Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig".

I vellets vedtekter kan du lese

Fornebulandet vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, styret og årsmøtet bestemmer. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne i velområdet. Tiltak som skal gjennomføres bør, så langt som mulig skje i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området.

Vellet representerer medlemmene overfor kommunen og er medlemmenes talerør utad i saker som vedrører områdets og medlemmenes interesser. Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører velområdet, og skal i sitt arbeide bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode og trygge oppvekstsvilkår og bomiljøer og bidra til at det tas natur og miljøhensyn i utviklingen av området.

Styret for Fornebulandet vel

Styret i Fornebulandet vel består av kvinner og menn som bor spredt på Fornebu, med mangfold i kompetanse, og som bryr seg om å utvikle et godt bo-miljø for alle generasjoner. Styret mottar ikke honorar for sitt styreverv.

Årsmøtet, hvor alle medlemmer har møte- og stemmerett, velger styre, drøfter budsjett og gir sin tilslutning til årsberetning og aktiviteter for neste periode. 

Medlemskap

Medlemskap tegnes kollektivt av det enkelte sameie / borettslag og gir hver enkelt husstand et medlemskap gjennom den enkeltes sameie.

Kontingent pr. seksjon er kr 100,- for kalenderåret 2024.

Vellet er medlemmer av Bærum velforbund og Vellenes Fellesorganisasjon. Velforbundet har en samarbeidsavtale med Bærum kommune, hvor Fornebulandet vel er en fast høringsinstans i saker som berører vel-området, ikke minst i forbindelse med kommuneplanene / plan- og bygningsloven. 

Vi oppmuntrer til at 100% av sameiene er kollektive medlemmer. Historien til Fornebulandet vel viser at vi står sterkere sammen. 

Nyttige lenker

Hjemmeside: www.fornebulandetvel.no

Facebook-sider/grupper:

Felles nyhetsbrev fra kommunen, Vellet og Fornebupiloten: https://tinyurl.com/35m96wwt

Representanter for styret i Fornebulandet vel stiller gjerne på styre- eller årsmøter i ditt sameie / borettslag, slik at vi kan forklare mer i detalj om fordeler av medlemskap og hvordan vi sammen kan bidra positivt i utvikling av «livet mellom husene» på Fornebu.