Spørsmål om Forneby

Spørsmål om Forneby

Publisert av Frank Roland den 25.11.22.

Bærum kommune har nedsatt en planrådsgruppe bestående utelukkende av fem arkitekter som skal bidra til en faglig analyse av konsekvenser ved økt utbygging på Fornebu, samt vurdere utbyggingsalternativer og komme med råd for videre utbygging av området.

Utvalgets leder Harald Martin Gjøvaag har i sosiale medier, aviser, tidsskrifter og senest 15. januar i Teknisk Ukeblad kommet med en rekke kontroversielle og direkte motstridende synspunkter:

Gjøvaag mener at reguleringsplanen fra 1999 er utdatert.

På Fornebu må det tenkes mer gate enn vei. Man tenker mer bymessig i dag.

Bebyggelsesstrukturen virker som en ansamling av små ibsenske troll som er seg selv nok.

Blekksprutplanen fungerer på papiret, men resultatet er diffust og spraglete.

At det er plass til 18.000 boliger er det ingen tvil om. Man må bygge minst 15–16 etasjer slik at det blir økonomisk lønnsomt.

Nær 50 prosent av det planlagte arealet for næring, grøntområder og boliger er snart utbygd når én av to planlagte utbyggingsfaser på Fornebu om kort tid er gjennomført.

Økningene på 7.000-16.000 ekstra boliger som Gjøvaag, Obos og Aker nå foreslår, må derfor bygges på de gjenstående områdene.

Vi er mange innflyttere til Fornebu som satte oss nøye inn i Kommunedelplan 2 vedtatt av kommunestyret i 1999 og stadfestet av Miljøverndepartementet den 21. september 2000.

I tillegg leste vi med stor interesse Estetiske retningslinjer for Fornebu vedtatt av formannskapet i Bærum kommune i 2001:

Sett fra fjorden og det omkringliggende landskapet skal Fornebu fremstå som et grønt bolig- og næringsområde i harmoni med Bærums bølgende, grønne landskapskarakter.

Ny bebyggelse skal tilpasses Fornebus grønne landskap og ikke bryte åssilhuettene sett fra fjorden. Blokkbebyggelse vil si bygg for flere familier i tre til fire etasjer på Fornebu.

Radiære grøntkorridorer og avtrappet bebyggelse gir god kontakt til fjorden fra uterom og bebyggelse.


Gode uterom er en viktig forutsetning for et velfungerende sosialt liv for beboere, arbeidstagere og andre brukere.

Obos markedsfører Fornebulandet med annonser og flotte brosjyrer med beskrivelser som «ute av byen, men allikevel nær byen», «et oppvekstparadis», «i naturlige omgivelser» og «tett på naturen» og «Fornebulandet – Et pusterom mellom fjorden og byen».

Planutvalgets leder Ole Kristian Udnes (H) uttaler: «Vi må være åpne for å drøfte et slikt høyhus med den beliggenheten som Røkke foreslår».

Utsagnene fra Gjøvaag og Udnes og de siste fortettingsinnspillene fra Obos og Aker bryter fundamentalt med Bærum kommunes og utbyggernes løfter, markedsføring og vedtak for det fremtidige Fornebu: Fornebulandet skal nå bli Forneby.

Basert på ovenstående eksempler på mulige radikale brudd med de vedtatte planene for Fornebu, stiller vi følgende åpne spørsmål til ordføreren:

1. Vil kommunen fortsatt legge Kommunedelplan 2 og Estetiske retningslinjer til grunn for den videre utbyggingen på Fornebu?

2. Om svaret er nei, hvordan vil kommunen konsekvensutrede mulige brudd på forbrukerrettslige forhold om dagens planer termineres eller vesentlig endres?

3. Det nedsatte planråds-utvalget består utelukkende av arkitekter. Når og hvordan vil vellene/beboerne involveres formelt, slik at vi får reell medbestemmelse og innflytelse på den videre prosess i utbyggingen og fremtidens bomiljø på Fornebu?

Innspill: Frode Bostadløkken, Harald Hauge, Camilla Røssaak, Tobias Bjørndal, Jevgenija Sirotina, Alexander Kristiansen og Frank Roland, styret i Fornebulandet vel