Om å torpedere en god plan

Om å torpedere en god plan

Publisert av Frank Roland den 03.11.22.

Flere debattanter har den siste tiden påpekt at å øke bolighøydene til 18 – 40 etasjer er rene miljøtiltak og atFornebu tåler atskillig høyere fortetting enn kommunedelplan 2 (KDP2) tilsier. KDP2 ble vedtatt høsten 1999 etterutallige utredninger, dragkamper og med alle tenkelige instanser involvert over en 6-års periode.

Urbanister anklager Bærum om å ikke bygge tett og raskt nok og at Bærum ikke tar sin del av ansvaret i Oslo-området. Utbyggerne henger seg på med at de skal delfinansiere Fornebu-banen om de bare får gjøre som de vil og om kommunen skrinlegger dagens plan.

Målet for KDP2 var 6300 boliger og 20 000 arbeidsplasser – og allerede i dag har antall arbeidsplasser passert 21000. Dagens planer kan resultere i nærmere 35 000 private arbeidsplasser. Til sammenligning har Lillehammer 8000 og Drammen 20 000 private arbeidsplasser. Fortsatt er det noen som snakker om Fornebulandet som et jorde med noen få hus – den foreslåtte 40 etasjes rekordskyskraperen til Aker vil alene ha 3.5 ganger flere kvadratmeter enn Statoilbygget!

50% av arealene på det gamle flyplassområdet er i dag utbygget/regulert og målet om 2 500 boliger for fase 1 er snart oppfylt. Det hører også med til historien at planlagt grøntareal/innbygger på Fornebu ligger på nivå med det bydelene i Oslo kommune har (66 kvm/innbygger). Om boligmålene for KDP fase 2 økes fra de planlagte 3 800 boligene til utbyggernes drøm om 5 000 – 10 000 boliger, så resulterer dette i at KDP2 torpederes.

Bærum kommune mottok i mai 2014 Europas største byplanpris. Det ble lagt stor vekt på at prisen var et resultatav visjonene og strategiene i KDP2, vedtatt i 1999. På Bærum kommunes planseminar 10. oktober 2014 foredro president Henk van der Kamp, ECTP-CEU om «Hvorfor fikk Fornebu den europeiske byplanprisen 2014?». Avslutningsvis i foredraget stilte presidenten ordfører Lisbeth Hammer Krog spørsmål om KDP2 var juridisk bindende. Ordføreren valgte dessverre å ikke besvare dette kritiske spørsmålet.

Fornebu-utbyggingen handler ikke bare om boligtall, men også Bærum kommunes formidable etablering av et rekordstort antall arbeidsplasser. Når en inkluderer Lysaker har dette området i dag 24 000 arbeidsplasser, hvor majoriteten av de ansatte kommer fra Oslo.

Å ytterligere fortette de allerede planlagt fortettede områdene på Fornebu vil resultere i et dårligere bomiljø ogen kraftig reduksjon i grøntarealene/innbygger. Å legge til noen ekstra etasjer på de mange boligblokker som skal bygges vil bryte med de estetiske retningslinjene som er vedtatt, og føre til at mange leiligheter ikke får de lys- og bokvalitetene som de anbefalte normene tilsier. Mange vil oppleve å se høyhus istedenfor Bærumsmarkas horisonter fra sjøsiden eller få redusert utsikt fra egen leilighet. Dette igjen medfører brudd på forbrukerrettslige forhold hvor både Bærum kommune og utbyggerne har lovet natur, utsikt og sjø til de nær 10.000 som hittil har kjøpt leilighet på Fornebu. Utallige prosjektanalyser viser at tragediene skjer når en god plan endres halvveis.

Vi som bebor Fornebulandet takker Bærum kommunes politikere for fremsynthet, langsiktighet og det gode stykke arbeid som er levert for KDP2, fase 1. Både planen og utbyggingstakten har vært balansert og man har unngått mange «voksesmerter» som en for rask utbygging gir. Denne balansen er skjør og kan lett forrykkes avtiltak som gir kortsiktige gevinster for noen få og negative konsekvenser for mange.


Fornebulandet vel ber om at politikerne står fast ved KDP2 og at resterende utbygging baseres på de estetiske og miljømessige føringene som er grundig utredet og vedtatt. Politikerne vil derved bevise at miljøprisen fra ECTP-CEU ikke var en tilfeldighet, men vel fortjent også når området om et par tiår er ferdig utbygget.


Frank Roland, styremedlem, Fornebulandet vel