Klimastrategi 2030

Klimastrategi 2030

Publisert av Frank Roland den 08.05.22. Oppdatert 02.11.22.

ølgende innspill ble sendt til Bærum kommune fra Fornebulandet Vel i forbindelse med "Rådmannens forslag til Klimastrategi 2030":

Fornebulandet Vel takker for muligheten til å gi innspill til forslaget, som vi mener har både ambisiøse hovedmål og gode, overordnede målsettinger.

Som Fornebubeboere er vi spesielt opptatt av realismen i og oppfyllelsen av mål 3:
“I 2027 skal Fornebu være etablert som nullutslippsområde.”

Mange forhold er ikke svært annerledes miljømessig på Fornebu enn Bærum forøvrig, og det er kun 10 år til 2027. Det er derfor viktig at ambisiøse mål, følges opp av konkrete planer og målbare klimamål.

Klimapanelet poengterte at det er svært viktig å benytte Fornebu som område for piloter, da området skal gjennomgå en stor transformasjon fra flyplass til en liten by. Som beboere på Fornebu er vi meget positive til å bli med på å teste nye klimavennlige tiltak og løsninger.

Vår oppfatning er at man trenger konkrete prosjekter og mål for å sørge for måloppnåelse på mål 3. Vi mener derfor man så raskt som mulig bør komme i gang med konkrete piloter/tiltak slik at disse kan feste seg og tas i bruk i god tid før 2027. Vedlagt følger 21 konkrete forslag som kan konkretisere og understøtte «Klimastrategi 2030»:

1. Transport

Transport står for 30% av klimautslippene i Norge. En svakhet ved klimastrategien er at den ikke sier noe om trafikk inn og ut av kommunen. Et stort antall arbeidstakere på Fornebu kommer med bil og buss.

Tiltak 1: Etablering av autonom bussrute på Forneburingen

Mange av dagens nye bo-områder (Hundsund, Storøya, Koksa og Oksenø

[caption id="attachment_1050" align="alignright" width="295"] Bildeling[/caption]

ya) har relativt lang avstand til nærmeste buss-stopp. Dette kan rettes opp ved å etablere en pilot med autonome busser på Forneburingen slik man gjør flere andre steder i Norge i disse dager. Her vil vi "slå to fluer i et smekk". Vi får øket sikkerhet ved kryssing av vei for myke trafikanter fra bo område til etablert sosial infrastruktur. Samtidig prøver vi ut ny miljøteknologi i et område som har perfekte topografiske forutsetninger.

Tiltak 2: Etablering av el-/hydrogenferge Sjøflyhavna - Aker Brygge vil medføre at ikke bare biltrafikken kan reduseres begge veier mellom Oslo Sentrum og Fornebu, men også busstrafikken som også er en kilde til forurensning.

Strekningen er av kritisk betydning - bl.a. forbundet med graving og deponering av masse (Fornebubanen), som vil strupe deler av trafikken fra Snarøya og Langodden i anleggsperioden. Samtidig vil slik etablering være et tydelig signal om kommunens intensjon om miljøklokskap. Og det gjør heller intet at slik teknologi vil være et særs viktig håndslag til utprøving av norsk maritime teknologi.

Tiltak 3: Økt gang- og sykkelbruk

Fornebulandet er ideelt for gange og sykkel. Vi mener at følgende tiltak vil øke gang- og sykkelbruken på Fornebu:
• Bedre merking av hva som er sykkel- og hva som er gangveier. Dette er dårlig bl.a. langs Snarøy- og Rolfsbuktveien.
• Flere bysykkelstativer både på flere arbeidssteder, sameier og på Storøya badeplass
• Sikre, innendørs sykkelparkeringer i nye sameier
• Sykkelhotell på de mest brukte T-banestasjonene og buss-stoppene

Tiltak 4: Ekspressbusser fra Fornebu til Oslo

Det må legges til rette for ekspressbusser fra Fornebu til Oslo Sentrum, og ikke bare for trafikken motsatt vei. Dette vil øke antall busspassasjerer fra Fornebu til Oslo.

Tiltak 5: Redusere antall arbeidsreisende med privatbil til/fra Fornebu

Gjennomføre reisevaneundersøkelse og se på tiltak og intensiver for å få ned antall privatbilreiser til/fra Fornebu.

Tiltak 6: Tilrettelegge for autonome biler

Med stor sannsynlighet vil autonome biler være en del av Fornebu i løpet av 5 – 10 år. Det må tenkes nytt og tilrettelegges for denne formen for ny teknologi m.h.t. parkeringsplasser, bildelingsløsninger og intensiver. Pilot etableres på Fornebu.

2. Fjernvarme

Bygningsmassen på Fornebu bør ha de høyeste miljøambisjoner og det bør i tillegg til miljøvennlige oppvarmingskilder stilles høye krav til energiklassifisering av nybygg.

Tiltak 7: Det bør utredes om fjernvarme er det beste alternativet til oppvarming og man bør se på muligheten for alternative strømkilder som jordvarme og solceller også på boligbygg.

Tiltak 8: Ventilasjonsløsningene som er valgt i dagens leiligheter har dårlige løsninger med lufttransport fra kalde soner (soverom) til bad.

Dette kan enkelt unngås, da varmetapet her er svært høyt i den kalde årstiden.

3. SD-anlegg (Sentral Drift)

Den teknologiske utviklingen går meget raskt og nye, smarte løsninger bør implementeres i den nye bygningsmassen på Fornebu.

Tiltak 9: Nybygg bør derfor få krav om å etablere smart teknologi som styret varme, luft og energiforbruk slik at det totale forbruket blir redusert.

Vi tror at dette kan gi utbyggerne et konkurransefortrinn siden kjøperne blir mer og mer opptatt av miljø samtidig som det vil redusere felleskostnader og kostnadene brukerne betaler direkte selv.

4. Atferdsendring

Klimapanelets rapport (februar 2017) trakk opp muligheter, som klimastrategien bygger på. Det er bra – men mottatt strategi utelater det sentrale poeng; Klimaklok kommune må handle mye om adferdsendring. Vi kan og skal investere i teknologiske muligheter som muliggjør bærekraft.

Men klimapanelet tar opp et veldig sentralt poeng – til tross for betydelige investeringer i kollektivtransport, sykkelveier, bysykler – så vinner privatbilismen på bekostning av investeringene gjennomført.

Tiltak 10: Fredrikstad kommunes vellykkede Byfergeprosjekt hvor de ser på fergene som forlengelse av gang- og sykkelstien har vært en fantastisk suksess.

På fergene kan du reise gratis og ikke minst ta med sykkelen gratis. Dette har økt passasjertallet på fergene og en svært høy andel av passasjerene tar nå med sykkelen!
Fornebulandets vel er ganske sikker på klokskapen i å ta med seg folket på en lang endringsreise. Men unnlater vi å gi tilbakemeldinger på hastighet, retning og grad av måloppfyllelse vil vi feile.

Tiltak 11: Atferdsendring krever en bred og langsiktig innsats. Ikke bare gjennom planer og valg av tekniske løsninger, men også gjennom hver enkelts dagligliv.

Voksne som modeller for barn, dvs. hvilke valg vi gjør og hva slags atferd voksne tar påvirker våre barns atferd og valg. Barnehagene og skolene må ha undervisning med disse temaene som innhold, og det må være sentrale tema i samarbeidet mellom hjem-barnehage-skole.
Det etterfølgende bygger på ideer fra forskningsprosjektet «Convincing the sceptics, mobilizing the supporters, supporting the planners» NTNU 2012.

5. Målorientering

Tiltak 12: Strategi må brytes ned til mål som skal gi direkte og frekvente tilbakemeldinger på om vi er på vei – i riktig retning.

Målene må utarbeides i forhold til målgruppene.

CO2 utslipp pr innbygger

Vi kan måle CO2 utslipp. La oss sette mål om reduksjon. Gjennomsnittlig slipper vi ut ca 11-12 kg CO2 årlig. Sett et mål – og etabler et synlig feedbackpunkt som viser om vi er på rett eller gale veier.

Bruk av fornybar energi

Verdens mest miljøvennlige kjøpesenter er etablert på Fornebu. Bruk av tre både i reisverk og panel, solceller på vegg og grønne tak er gode satsinger. Klima-agentene er i gang og det gir inspirasjon.

Tiltak 13: Vis resultatene

Vi må rapportere utvikling, f.eks.;

  1. vi må vise produksjon av solvarme
  2. vi må vise produksjon av kortreist honning
  3. vi må fortelle om mengden av bier i arbeid
  4. vi må vise reduksjon av klimafotavtrykk som konsekvens av byggeskikk

Atferdstavler og løpende rapportering på synlige flater

Tiltak 14: Ja – sykkelveier er viktig, det samme er sikkert elektriske sykler.

Men vi må få opp vareprat om adferd og atferdsendring. Vi får til det ved å investere i billig «telle teknologi» og vise utvikling av miljø og helsevennlig adferd på tavler sentrale steder. Effekten vil sannsynligvis være overlegen den praksis vi i dag fører ved å gjøre intervjuundersøkelser hvert tredje år – og publisere resultater etterskuddsvis.

6. Ressursutnyttelse

Fornebulandet består av mange leiligheter med begrenset lagringsplass. Området egner seg derfor godt til å teste ulike delingskonsepter om forholdene legges til rette for dette:

Tiltak 15: Støtte tiltakshavere rundt delingskonsepter for gjenbruk, bokdeling, bil- og kajakkdeling, utlån av verktøy og kompetanse.

Alle sameiene på Fornebu blir påtvunget gammeldagse tjenester rundt pakketerte TV- og bredbåndstjenester. Tjenestene er kostbare og er i strid med Forbrukerrådets anbefalinger.

Tiltak 16: Utbyggerne må besørge gode og fremtidsrettede fiberløsninger, mens TV-pakker må være valgfrie for den enkelte sameier.

Tiltak 17: Utlyse en konkurranse blant unge i kommunen rundt idèer rundt ressursdeling og teste ut de beste løsningene på Fornebu.

Tiltak 18: Etablere en egen klimaportal i Bærum kommune hvor mål og planer deles.

Koble SmartCity også til prosjekter som ligger mellom privat- og næringsliv.

Tiltak 19: Kjøre flere konkrete pilotprosjekter hvor ny teknologi innenfor mobilitet, bygg og ressursutnyttelse konkret testes ut.

Fornebulandet har masse ressurssterke mennesker, Bærum kommune må utnytte disse ressursen bedre!

Tiltak 20: Bruke ubebygde områder på Fornebu til ridebane, parsellhager, BMX-baner, klatrevegg, agilitybane for hunder samt beplanting inntil de skal bygges ut.

Tiltak 21: Sameiene på Fornebu ønsker å utføre egeninnsats på egne grøntanlegg.

Det mangler plass til lagring av hageredskaper. Videre ønsker vi å varmkompostere eget biologisk avfall som løv, gress og annet plantemateriale. Dette må det tilrettelegges for.

Med vennlig hilsen for Fornebulandet Vel
Frank Roland