Innspill Fornebu 2035

Innspill Fornebu 2035

Publisert av Frank Roland den 08.05.22. Oppdatert 30.10.22.

Bærum kommune
Postboks 700, 1305
SANDVIKA
post@baerum.kommune.no

Deres arkivsak: 17/4317

Fornebupiloten og Fornebulandet vels merknader til Fornebu 2035 - Strategi for utvikling av fornebusamfunnet.

Viser til Bærum kommunes høringsutkast mottatt 19.04.2018 til Fornebu 2035 – Strategi for utvikling av fornebusamfunnet, deres kommunestyresak 037/1.

Vi mener vedtatte føringer om økt fortetting på Fornebu medfører risiko for å ikke tilfredsstille de andre delmålene i planen, som omfatter bokvalitet, folkehelse, tilstrekkelig arealer for kultur, idrett og friluftsliv og naturvern. Dette er tidligere beskrevet i Planrådgruppens rapport om økt utnyttelse på Fornebu datert 07.03.2015 og våre kommentarer til rapporten datert 31.05.2015, samt merknader til kommunestyresak 037/16.

Oppsummering
Styret for Fornebulandet vel og Fornebupiloten har tatt utgangspunkt i Fornebuerklæringen og her derigjennom valgt å konsentrere seg om tre hovedområder som er viktig for utviklingen av fornebusamfunnet fram til 2035:

 1. Møteplasser og tilstrekkelige arealer for kultur, idrett, organiserte og egen-organiserte aktiviteter for alle beboere. Det er avgjørende for en god utvikling av Fornebu at det finnes gode møteplasser og tilstrekkelige arenaer for både offentlige tjenester og fritidslivet.
 2. Bærekraftig utvikling ved etablering og uttesting av lokalsamfunnsutvalg/lokalråd.
  Fornebu preges av sterke utbyggere og en løsningsorientert kommune som har
  forventninger om sterk lokal deltakelse. Det må etableres en arbeidsform som både sikrer reell medvirkning og påvirkning og som bidrar til hensiktsmessig organisering for hensiktsmessig gjennomføring av tiltak og aktiviteter.
 3. Handlingsplan – kommentarer.
  Det må utarbeides tydeligere og målbare mål som aktørene er enige om. Dvs. at det settes i gang en prosess med bred deltakelse som sammen kommer fram til ønskede mål for Fornebu på kort og lang sikt.

Kontaktperson for høringsuttalelsen fra Fornebupiloten og Fornebulandet vel er Ingrid Brattset, fornebupiloten@gmail.com. Tlf. 97954934.

 

Frank Roland                                                                Sigmund Olav Lie
Styreleder Fornebupiloten                                         Styreleder Fornebulandet Vel

Utdypende kommentarer kan leses på de neste sidene.

Vi setter pris på at Bærum kommune inviterer til samarbeid om tema og oppgaver som beskrevet i dokumentet. Vi oppfatter dokumentet slik at vi inviteres inn til videre arbeid, formuleringer av både forutsetninger, forventninger, ambisjoner og mål. Vi oppfatter de fleste målene som er lagt fram i dokumentet som gode intensjoner, og ikke som målbare målsettinger, og ser fram til å delta i det videre arbeidet.

I vår uttalelse har vi tatt hensyn til innspill fra flere organisasjoner, i tillegg til Fornebulandet vel og Fornebupiloten. Vi har tatt utgangspunkt i Fornebuerklæringen fra 12.mai 2006:

Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre,
og være så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra.
Den ulike naturen og dyrelivet skal være til glede både i dag og i morgen.
Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap,
og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig.

Vi viser for øvrig til vår uttalelse i forbindelse med KDP 3 vedr. tilrettelegging for bærekraftig miljø og transport/kommunikasjon. Vi er opptatt av å ta vare på de grønne områdene og finne bærekraftige løsninger for transport og kommunikasjon. Vi ønsker å bidra i arbeidet med å prøve ut nye kommunikasjonsformer, både i planleggings- og i utprøvingsfasen.

For å sette behovene for Fornebu i perspektiv har vi i parentes nedenfor oppgitt hva Lillehammer by har på noen sammenlignbare områder med 27 400 innbyggere og 8000 arbeidsplasser:

 • Fotballbaner (11)
 • Barnehager (26)
 • Skoler - BS, US; VGS og privat (9, 3, 3 + 2)
 • Ishall (1)
 • Friidrettsarenaer (2)
 • Sykehjem (186 plasser)
 • Kino (1)
 • Kultur- og samfunnshus (6 + mange foreningslokaler) Kulturbygg tilrettelagt for amatører og profesjonelle; musikk, teater, dans, billedkunst, produksjon, ballbinger, øvingsrom mm
 • Bo- og servicesentre (5)
 • Bibliotek/litteraturhus (1)
 • Skytebaner (7)
 • Ridebaner (1 innendørs / 1 utendørs)
 • Klatrehall (1)
 • BMX-anlegg (1)
 • Paintballanlegg (1)
 • Golfbane (1)
 • Musikk- og kulturskole (1)
 • Innendørs skatepark (1)
 • Store idretts- og kulturarrangementer/festivaler

1. Møteplasser og tilstrekkelige arealer for kultur, idrett og organiserte og uorganiserte aktiviteter for alle

"Fornebu skal inspirere mennesker til å få frem det beste i seg selv og hverandre, og være
så full av mangfoldig aktivitet at alle kan bidra."

"Fornebu skal bli et møtested mellom ny kunnskap og gammel klokskap, og et godt samfunn fordi menneskene her lever, tenker, tror og elsker forskjellig."

For å realisere Fornebuerklæringens ambisjoner trenger Fornebu-samfunnet at

 • Innendørs fritidstilbud til barn og ungdom kommer i gang umiddelbart
 • Møte- og aktivitetsarenaene inkl. lokaler til kirkelige (inkl. vigslet rom) og livsnøytrale seremonier må etableres i en tidlig utbyggingsfase
 • Ubebygde områder må i stor grad utnyttes frem til de skal bygges ut. Det er behov for å planlegge og legge til rette både kort- og lang sikt.
 • Tilrettelegging for innbyggernes engasjement og medvirkning tas på alvor, med
  deltakelse når samarbeid mellom kommune, næringsliv og organisasjoner/frivillige skal etableres. Betydelig innsats fra innbyggerne skaper forventninger og utfordrer
  kommunens etablerte rutiner, organisering og arbeidsform.

Barn og ungdom.
Det bør etableres et ungdomsråd på Fornebu, som får et tydelig mandat og rammer de selv deltar i utarbeidelsen av, og som skal omhandle oppvekstspørsmål, fritidsmuligheter, utdanning og dialog med næringslivet.

Barn og unge trenger tilbud i nærmiljøet som gir muligheter til fysisk aktivitet. Det gir en verdi seg selv, skaper tilhørighet og det gir grunnlag for god folkehelse. Snarøya Sportsklubb/SSK er i dag det eneste breddeidrettslaget for Snarøya og Fornebu. Barnetallet på Fornebulandet er sterkt økende og SSKs tilbud står derfor i reell fare for å måtte sette begrensninger på deltakelsen for sine yngste kull. Det bør etableres flere idrettslag, gjerne etter modell fra SSK, som kan drive både organisert idrett, men også legge til rette for egenorganisert aktivitet/nye uttrykk. Det bør vurderes å ta i bruk «mellomrommene» på hele Fornebulandet, dvs. arealer som vil stå ubebygd de neste ti-årene.

Det er samtidig viktig at det finnes arealer der ungdommer kan treffes og være sammen, og der de kan utforske egen kreativitet. Bærum kommune driver flere gode fritidsklubber og tilbud, som har god oppslutning. Tilsvarende bør etableres på Fornebu. Mens byen bygges kan tilbudet drives i midlertidige lokaler, f.eks. på Punkt i de ulike kontainerne som er der. Ungdomstilbud har en høy egenverdi, og slik Fornebus beliggenhet er, er det viktig å gi ungdom tilbud i lokalsamfunnet på en slik måte at de ikke velger å reise til byen. «Den vet mest som har skoen på» gjelder her også. Ungdommens egen medvirkning til å bygge, utvikle og drive aktiviteter, sammen med voksne, øker muligheten for positiv tilknytning og identitet. Forskning viser at tidlig innsats og tilbud sparer samfunnet for store summer. Antallet barn og ungdom på Fornebu tilsier at det bør etableres kulturskoletilbud også her, i likhet med resten av kommunen.

Eldre/seniorer
Å ta vare på og utnytte potensialet som ligger i seniorgruppene på Fornebu innebærer mange muligheter. Det er ulike interesser og behov, men dermed også stort potensiale i å involvere i frivillighet, både i alderssegregerte aktiviteter, men også i aktiviteter på tvers av generasjonene. Aktive og kompetente eldre som bidrar i nærmiljøet gir en god alderdom og folkehelse. Det er naturlig å involvere seniorene i utvikling av både offentlige og private tilbud innen  omsorgstjenestene.

Svært mange pensjonister flytter til Fornebu. På dette stadiet av utviklingen av Fornebu, mener vi kommunen bør legge føringer for å utvikle fremtidsrettede og innovative løsninger og tjenester for bistand og omsorg på Fornebulandet.

Kunst og kultur.
Flytårnet er et prioritert område i den framlagte strategien. Vellet stiller seg positiv til å
samlokalisere kultur-aktiviteter rundt Flytårnet. Området bærer preg av midlertidighet og bør utvikles til å bli en prioritert arena for kunst og kultur med rammer for langsiktighet og forutsigbar drift. Det bør nedsettes utvalg som ser på mulighetene, de fysiske lokalene, driftsmodeller og organisering av innhold.

Gamle Fornebu kultursenter har lokaler for kunstnere, galleri/verksteder, kreativ næring
(småbedrifter innenfor design, arkitektur, foto, treskjæring mm). Vegg i vegg er landets beste produksjonslokale for store musikk-/sceneproduksjoner. Ved siden av en hangar som bør vurderes med tanke på scenefasiliteter for lokale kulturorganisasjoner, musikkbinge/øvingslokaler, dans, biblio-/mediatek mm. Området er godt egnet for utvikling av ett av landets beste samlokaliseringer av kreative virksomheter, der arealene kan utvikles til å bli attraktive produksjonslokaler. Kulturskolen kan utvikle gode prosjekter i samarbeid med de som arbeider der, og stedet kan utvikles til en attraktiv arena for kunst- og kulturinteresserte ungdommer. Disse kan inspireres av kunstnerne gjennom f.eks. egne kurs og prosjekter. Virksomhetene kan i stor grad være ressurser for skoler og barnehagers arbeid med kreative fag på Fornebu. Vi viser for øvrig til egen uttalelse fra Gamle flytårnet kultursenter.

Møteplasser
Både uten- og innendørs møteplasser er viktig for innbyggerne på Fornebu og Snarøya, for utvikling av en god sosial infrastruktur, trivsel og nettverk. Med de antall innbyggere det er snakk om, vil det være behov for mange ulike møteplasser.

Bygg for kultur/møteplasser og kirkelige-/livssynsnøytrale seremonier
I vårt innspill til arealdelen av KDP3 er vi opptatt av at det etableres et bygg på tomten ved Fornebu S som inneholder kulturtilbud, forsamlingslokaler og lokaler til kirkelige (inkl. vigslet rom) og livsnøytrale seremonier. Et slikt bygg vil være en viktig og naturlig møteplass for mange innbyggere og det må etableres i en tidlig utbyggingsfase, da denne møteplassen er vesentlig for kultur- og samfunnsbygging. Et slikt bygg inviterer ikke bare trossamfunn, men også andre organisasjoner inn i bygget.

Møteplass Punkt/Fornebupiloten – en Bylab på Fornebu: vi trenger møteplass(er) som kan være

 • Møteplass mellom kommune, innbyggere, organisasjoner, enkeltpersoner, utbyggere og næringsliv
 • Idéverksted for nye idéer, samarbeid, prosjekter, ønsket utvikling
 • Sted for uformell prat
 • Base for frivillige organisasjoner
 • Informasjonsbase tilrettelagt for idéer og innspill
 • Møtelokale for innbyggerne
 • Mindre arrangementer

Fornebupilotens rolle vil være sentral i utviklingen av Bylab, og det vil være naturlig å
samarbeide med Bærum kommune, organisasjoner og utbyggere/private aktører i utvikling av denne.

Basismøteplasser på Fornebu
Til sammen er 38 sameier etablert og innflyttet på Fornebu. De fleste av sameiene er knyttet til Huseierforeninger. Disse representerer mer enn 2 500 boligseksjoner og nær 7 000 beboere. Overstående organisering krever møteplasser for over 7- 800 styre-, arbeids- og årsmøter per år. I tillegg kommer informasjonsmøter, hagelag og andre beboerarrangementer. Mange etterlyser videre lokaler i nærmiljøet til barnedåp, bursdags- og konfirmasjonsfeiringer. Mange har flyttet fra hus til mindre leiligheter, og mulighet for deling av slike lokaler er et stort savn. I de nye sameiene må det avsettes fellesareal i hvert sameie som kan benyttes som møteplass og aktiviteter innenfor det enkelte sameie (plass for 6 – 20 personer).

I tillegg må det innenfor hver huseierforening avsettes fellesareal til årsmøter, sameiermøter og andre aktiviteter. Disse rommene må ha plass til ca. 50 personer.

Begge typer lokaler kan benyttes til aktiviteter som lag, foreninger når de ikke er i bruk til
formelle aktiviteter. Denne typen lokaler er standard i mange av OBOS prosjekter siden 1950-tallet i Oslo. Det er ingen grunn til at de ikke skal få samme plass på Fornebu. Forskning viser at denne formen for «shared living» virker svært positivt på bomiljøet og integrering. I tillegg må dagens grendesentre i langt større grad tilpasses lokale behov for møteplasser. Både Hundsund og Storøya grendesentre må stilles gratis til utlån for sameiene, andre ikkekommersielle grupper og ungdomsaktiviteter. Det må være enkelt å se tilgjengelige lokaler, bestille disse og ikke minst må atkomsten være enkel. Det er dessverre svært negativt at besøkende til Storøya ikke lenger kan benytte hovedinngangen, men må gå rundt hele skoleområdet.

Lilløyplassen
Lilløyplassen er en samfunnsattraksjon, en ikke-kommersiell, lavterskel møteplass for beboerne på Fornebu, Snarøya og andre områder i nærheten. Det er i dag gratis å komme. Ikke engang vaffelserveringen koster noe, det er frivillig betaling – gi om du ønsker og så mye du selv ønsker. Senteret kan dekke mange av behovene som skisseres i strategien. Senteret fungerer som en sosial møteplass på tvers av generasjoner. Et slikt samlingssted skaper rom for frivilligheten og beboerne får oppleve fellesskaps-ånd i idyllisk husmannsplass-stemning. Dette er med på å skape samhold mellom beboerne og godt nærmiljø og lokalsamfunn i et område som er under utbygging. Stedet har behov for oppgradering for innlagt vann/sanitær. Vi viser for øvrig til uttalelse fra Besøkssenter våtmark Oslo.

Nansenparken
Nansenparken benyttes i dag i stor grad til turgåing og trening. Det er etablert en festplass, som i all hovedsak står tom.. Bruken av parken kan utvikles f.eks. til små og store arrangementer, utendørs utstillinger og kafè. Parken eies av beboerne på Fornebu, og driftes av Fornebu driftsforening (OBOS leder driftsforeningen frem til egen avsluttet utbygging på Fornebu). Framtidig organisering bør vurderes allerede nå, og det er naturlig at kommunen står som eier og drifter. Området besøkes i dag i stor grad av innbyggere som ikke bor på Fornebu, den framstår som en offentlig arena. Det er derfor unaturlig at bare noen få og litt tilfeldige beboere skal betale for en park åpen for allmenheten.

2. Bærekraftig utvikling ved etablering og uttesting av lokalsamfunnsutvalg / lokalråd

"På Fornebu skal vi ha mot til å vise at vi bryr oss."

Utvikle et lokaldemokrati som finner de beste løsningene på lokale utfordringer.

Bærum kommune la opp til mange ulike former for lokal medvirkning i visjonene for Fornebu. Dessverre har mange av disse kun blitt med ord. Bl.a. har Grendesentertankegangen kun blitt fine intensjoner og ord som «åpne grendesentre» og «partnerskap». I realiteten har disse kun blitt til store, sentraliserte skoler og barnehager. Hvor er nærmiljø- og grendesenteridèene blitt av? Historien tilsier at det fra Bærum kommunes side er et ønske om lokal deltakelse, uten at det har fått konsekvenser for ny organisering eller partnerskapsløsninger. Vi mener at tiden er moden for å prøve ut nye modeller på lokalt demokrati.

De mange ulike grunneierne og kommunens manglende eierskap skaper utfordringer, f.eks. når problemer som vedlikehold av de private kyststiene og antall søppelkasser og
tømmefrekvens skal løses.

Dagens lokaldemokrati er begrenset til at sameiene og huseierforeningene via det øvre organet Fornebu Driftsforening, har ansvar for felles privat forvaltning av Nansen- og Koksaparken. Veien opp er overbyråkratisk og for mange er det urimelig at en utbygger skal styre utvikling og drift av felles grøntområder på ubestemt tid! Kommunen må derfor overta grøntområdene og kyststiene på Fornebu.

Løsningsforslag
Vi foreslår å etablere et lokalsamfunnsutvalg / lokalråd på Fornebu som samler kreftene, taler med en stemme og fungerer som dialogpartner med kommunen etter modell av f. eks. Vejle kommune i Danmark. Dagens organisering tar ikke hensyn til dagens etablerte «frivillighet», og at den politiske prosessen foregår former med svært begrenset samskaping eller innbyggermedvirkning.

Med 35 000 arbeidstakere og 30 000 beboere blir Fornebu på størrelse med flere mellomstore norske byer, og på størrelse på f. eks. Grorud bydel i Oslo. Det finnes oss bekjent ingen allmenn modell som gir full uttelling på alle områder, men vi tror følgende nærdemokratiske tiltak kan bidra til langt bedre løsninger, enn de vi har i dag:

A. Overføring av alle private park- og kyststiområder til Bærum kommune
Dette betyr at bl.a. Nansenparken må utvikles og forvaltes av Bærum kommune. Driftsmidler må tas fra kommunebudsjettet, og ikke fra noen få sameier på Fornebu. Dette vil medføre en mer lokal og demokratisk forankret deltakelse i utviklingen av Fornebusamfunnet. De lokale vellene må få plass i et parkråd.

B. Etablering av lokalsamfunnsutvalg / lokalråd

a) Lokalsamfunnsutvalg
Rådet skal med tilførsel av lokalkunnskap bedre kontakten og nærheten mellom
befolkningen og kommunens politikere og administrasjon. Rådet skal bidra til større
lokalt samfunnsengasjement og en bedre lokalsamfunnsutvikling. Videre skal det bidra til å bygge opp lokal identitet og samhold, slik at en skaper et inkluderende og godt Fornebusamfunn.
b) Miljøråd
Miljøsyndene som er utført på Fornebu ser ut til å fortsette. For å ytterligere forhindre dette, må det nedsettes et bredt og kompetent sammensatt råd fra nøkkelpersoner i organisasjoner og forvaltningen. Rådet skal analysere og følge opp tiltak som sikrer den unike Fornebunaturen for kommende generasjoner. Videre foreslå tiltak som beskytter naturverdiene fra for intensiv bruk og kanalisering av ferdsel gjennom omkringliggende områder nå som befolkningsøkningen blir så stor. Videre skal rådet følge opp feilene som er allerede gjort.
c) Ungdomsråd
Råd bestående av representanter fra elevråd og ungdom med lokalkunnskap, som skal gi innspill, planlegge og prioritere ungdomstiltak, ressurser og aktiviteter, samt
gjennomføre aktiviteter sammen med voksne.
d) Seniorråd
Et seniorråd skal ha representanter fra lokale organisasjoner og enkeltpersoner og skal gi innspill skal gi innspill og prioritere seniortiltak, ressurser og aktiviteter.
Vi foreslår å prøve ut en modell, som et reelt organisert prosjekt over f.eks. 5 år, som har tilstrekkelige ressurser i form av kompetanse, kapasitet og økonomi.

C. Kommunal eskaleringskontakt for Fornebu
Kommunen må etablere et kontaktpunkt for problemstillinger som ikke løses via normale
prosesser. Dennes hovedoppgave skal være å løse problemer som går på tvers av ulike
kommunale etater, samt problemer relatert til drift og vedlikehold av private grøntarealer, kyststien med mer.

3. Handlingsplan 2018 – 2020
Vi støtter forslaget til tema og oppgaver for perioden 2018 – 2020. Det må utarbeides tydeligere og målbare mål som aktørene er enige om. Dvs. at det settes i gang en prosess med bred deltakelse som sammen kommer fram til ønskede mål for Fornebu på kort, men også på lang sikt. Vi forutsetter at både innbyggere, organisasjoner, utbyggere, næringsliv og Bærum kommune tar del i prosessen. På kort sikt finner vi det hensiktsmessig å invitere til innspill og planlegging av bruk av mellomrommene, de midlertidige arealene som ikke skal bygges ut på flere år.

Det vil trolig være riktig å definere noen av oppgavene som prosjekter, f.eks.

 • Demokratiprosjekt med ungdom
 • Tårnet senter, som skal omhandle eksisterende og potensiell ny bygningsmasse,
  organisering og innhold.
 • Ta i bruk midlertidige arealer til prosjektrettede robuste aktiviteter, f.eks. skatehall