Høringsuttalelse planprogram revisjon av KDP 2

Høringsuttalelse planprogram revisjon av KDP 2

Publisert av Frank Roland den 08.11.22. Oppdatert 10.11.22.

Vi vil innledningsvis vise til vår høringsuttalelse av 31.05.2015 : Kommentarer til rapporten «Planfaglig vurdering av øktutbygging på Fornebu av 07.03.2015». Den gir fortsatt et godt bilde av vårt syn. Vi vil særlig understreke den eksterne Planrådgruppens sterke anbefaling om å gjøre en
grundig evaluering av den snart fullførte fase 1 av Fornebu-utbyggingen som grunnlag for den videre planleggingen!

Videre vil vi anbefale stor respekt for de føringer som ligger i eksisterende KDP 2! Planen er meget gjennomarbeidet og balansert, og er tross alt grunnlaget for Fornebus attraktivitet som bo-område, hittil. Vi vil særlig peke på KDP2s forutsetninger om nærturterreng:

I forbindelse med KDP 2 ble det gjort beregninger av hvor mange boliger naturområdene på Fornebu tåler og hva som kan anses som en rimelig dekning når det gjelder befolkningens tilgang til nærturområder. Basert på forskning og erfaringstall antok kommunen at et
minstekrav på 60 kvm kvm friareal/nærturterreng per innbygger burde være tilgjengelig innen en gangavstand på 10-15 minutter fra boligen. Tilsvarende pr innbygger i Oslo var ca 66 kvm. Bærum kommune la i KDP 2 til grunn ca. 60 kvm friareal pr innbygger på Fornebu og kom ut fra dette frem til ca 5.000 boliger (beregnet ut fra 2,5 beboer pr bolig). Det endelige tallet for boliger på Fornebu ble økt til 6.300 i KDP 2. Det betyr at gjennomsnittlig nærturareal pr innbygger ble ca 52 kvm. Ytterligere økning av boligtallet vil innebære økt belastning på natur- og friområdene og at det blir enda trangere om plassen. Dersom en legger opp til bygging av ca 11.000 boliger, blir tilgjengelig nærturterreng mindre enn 30 kvm pr Fornebuboer! Og, Fornebu er i tillegg rekreasjonsområde for Bærum og deler av Oslo Vest!

Fornebu ligger på ei halvøy – man kan ikke bare vrimle ut i naturen som ellers i størstedelen av Oslo og Bærum!

Fornebulandet velforening vil be om kommunens konkrete vurdering av disse forhold.

Planprogrammet skal definere hvilke utredninger som skal gjøres i planprosessen. Opplistingen i det tilsendte høringsdokumentet er i ganske fullstendig, og vi vil i denne omgang nøye oss med noen understrekninger/OBS-momenter:

 • Flere boliger betyr høyere utnyttelse av friluftsarealene – hvor langt bør man gå her? Hva menes med at man vil tillegge eksisterende grøntarealer økte kvaliteter dersom det blir økt boligtall?
 • Til trafikkanalysen;
  Forneburingen som trafikkåre, utvidelse for bussbruk- tett omkranset av boliger, skoler og barnehager?! Vi må løfte blikket og se på
  framtidsrettede og miljøvennlige løsninger, og uavhengig av dagens finansieringssystem bundet i utdatert regionorganisering.!
  Infrastruktur for varelogistikk! Framtidig bruk av Telenor Arena og trafikal tilrettelegging. Og ikke minst: Sette trykk på å utrede muligheten vi har for sjøtransport på Fornebu! Grundig plan for massetransport – Fornebuboere og næringsliv skal bo på en byggeplass i flere tiår.
 • Byggerekkefølgen vil ha stor innfl ytelse på beboere og næringslivets hverdag i mange år framover. Planprogrammet bør ivareta en grundig utredning med sikte på en strengt og disiplinerende regime her,og som utbyggerne bindes av fra start.
 • Sikkerhet og beredskap – Fornebulandets beliggenhet og bebudede befolkningsvekst bør nå vurderes i lys av samfunnssikkerhetsmessige forhold, med sikte på tilrettelegging for nødvendig infrastruktur.
 • Kultursenter: Bevaring og utvikling av flyplassbygningene på Gamle Fornebu må detaljert inn i planen. Det brede lokale engasjement i området må støttes og stimuleres ved at kommunen engasjerer seg i tilrettelegging, også overfor eier OBOS !

Sosial infrastruktur: Barn og unge er bredt referert til i planprogrammet. Vi vil peke på den betydelige andel seniorer og eldre på Fornebu, som naturlig vil ha en andel hjelpetrengende etter hvert. Der flere generasjoner har fl yttet sammen til Fornebu, må det ikke bli slik at de gamle hjelpetrengende henvises til andre steder i kommunen!

Avslutningsvis vil vi be om at Fornebulandet vel kommer tidlig med når selve planarbeidet starter opp. Vi vil søke å bidra på vår frivilligbasis så langt det rekker. Sammen med kommunens prosjektorganisasjon får vi prøve å motivere og engasjere flest mulig av de mange ressurssterke beboerne på Fornebu i arbeidet med å skape et godt bomiljø her på det som etter KDP 2 ble presentert som »Tett på naturen. Litt ferie hver dag. Pusterom mellom fjorden og byen. Skulle det friste med en bytur, ligger Oslo sentrum bare 10 minutter unna.»

Også kalt Skandinavias indrefilet! La oss tilberede den godt!

For Fornebulandet velforening
Reidar Karlsen