Gjøkepraksis på Fornebu

Gjøkepraksis på Fornebu

Publisert av Frank Roland den 15.11.22.

Gjøkepraksis på Fornebu

Når vi signerte kjøpekontrakt for leilighet på Fornebu i 2010, så aksepterte vi samtidig å dekke en andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene for Nansenparken.

Sammen med 6.299 andre boligeiere, skulle vi på sikt ta ansvaret for Nansenparkens 200 mål. Bærum kommune, nærliggende utbyggingsområder, allerede bebygde områder og bedriftene på Fornebu som Equinor, Telenor, Telenor Arena, Technopolis. hotellene og Aker skulle overraskende nok ikke delta i spleiselaget.

I 2019 besluttet kommunestyret en nær dobling av boligantallet. Beslutningen om 11.000 i stedet for 6.300 boliger, vil medføre en betydelig merbelastning på hele området, inkludert parken. Området skal få en mer bymessig karakter, og merbelastningen påføres beboerne.

I økende grad ser vi konsekvensen av vedtaket. En mer bymessig utvikling av Fornebu, medfører økt utbygging, flere store innen- og utendørskonserter, konferanser, festivaler, idrettsarrangementer, messer og økt aktivitet på de 3 hotellene. Trykket på hele området, naturen, friområdene og Nansenparken øker i takt med en økende befolkning.

Som et resultat av beslutningen, så måtte skole- og barnehagekapasiteten økes. Nansenparkens randsoner vil i løpet av kort tid ha en kapasitet til 3.500 barnehagebarn og skole-elever, som alle bruker parken til/fra og i skole-/barnehagetiden.

En rød tråd i kommunens mange vedtak, er et stadig lavere minste uteareal (MUA) per barn på skolene og barnehagene. Den sist planlagte ungdomsskolen ved Tårnet ligger an til å få et MUA på kun 10 kvadratmeter / elev, langt under helsemyndighetenes anbefalinger.

Kommunens begrunnelser for å redusere MUA har i alle vedtak vært nærheten til Nansenparken.

Kommunens praksis kan jevnføres med om kun de opprinnelig 6.300 boligene hadde blitt bygget, samtidig som 100 mål hadde blitt gitt bort til en entreprenør og uten en eneste krone i erstatning til grunneier. Hvem hadde godtatt dette?

Kommunen har kopiert gjøkens kjente praksis på Fornebu. Ansvar og kostnader for skoler og barnehagers utearealer og det generelle mertrykket på området flyttes enkelt over på beboerne og Nansenparken. Konsekvensen er en urimelig forskjellsbehandling av kommunens innbyggere. Når kommunen har besluttet at Fornebu skal bli en middels stor by, så må de også ta sin del av ansvaret og kostnadene.

Beboerne på Fornebu krever i tråd med innbyggerinitiativet at kommunestyret i Bærum som et minimum vedtar at kommunen betaler for beboernes driftsandel for Nansenparken fra 1/1-2023.

Frank Roland, leder i Fornebulandet Vel