Fornebulandet Vels høringssvar - Forneburingen

Fornebulandet Vels høringssvar - Forneburingen

Publisert av Frank Roland den 29.03.23.

Vellet har fulgt utviklingen rundt Forneburingen over mange år. Høye hastigheter, påkjøring fra mange private veier kombinert med mange myke trafikanter til skoler og barnehager er en utfordring. Vi har gjennomført trafikkmålinger på Forneburingen (2019), foreslått hastighetsdempende tiltak, hatt møter med skolene og ført en tett dialog med de mest berørte sameiene. Sammen med Fornebupiloten, Bærum kommune og Ruter arrangerte vi også et åpent folkemøte om busstilbud / saken våren 2022. Vi har lagt vår erfaring til grunn for høringsvaret.

Høringssvar har vi basert på:

  1. Vedtaket om Kommunedelplan 3 innebar en vesentlig økning av boligtallet på Fornebu - Fornebu skulle bli en by. KDP3-vedtaket i 2019 inkluderte at Forneburingen vest skulle bli en ny hovedgate, som skulle tåle 2-veis busstrafikk. En offentlig høring ble foretatt i 2020.
  2. Detaljreguleringen er basert på vedtaket fra 2019. Høringsunderlaget inneholdt omfattende underlag fra tidligere saksbehandling, trafikkdata, 2 opsjoner for trasevalg (Eva Nansens vei / Dagny Bergers vei), trafikksikkerhet, støy, planlagte buss-stopp, trafikksituasjonen rundt Treklang / Storøya skole, fartsgrenser med mer. Reguleringen er en konsekvens av påkoblingen av Forneburingen til «Vestre Lenke» – ny adkomst til Fornebu fra E18 (buss og bil). Svarfristen var 27. mars 2023.

Vellets oppfatning av tiltaket:

  • Det er relativt lave kostnader knyttet til tiltaket
  • Utvidelsene av kjørefeltene skjer i hovedsak innenfor eksisterende veibredde
  • Forslaget innebærer økt trafikksikkerhet
  • Tiltaket tilrettelegger for fremtidige og estimerte kollektivbehov
  • Tilpassede kollektivtilbud er å foretrekke fremfor mer biltrafikk
  • Tiltaket er et ledd i Bærum kommunes klimastrategi

Vellet forutsetter at tiltaket skjer som en del av en overordnet plan for Fornebu og at mest mulig trafikk sluses over til Fornebubanen når den står klar. Trafikksikkerhet og nærmiljø må være viktige beslutningskriterier.

 

Vedlagt finner dere:

Bærum kommunes presentasjon av tiltaket

Vellets høringssvar

Fornebulandet Vels styre består av personer fra Storøya, Hagebyen, Hundsund, Oksenøya og Rolfsbukta. Styret har enstemmig vedtatt høringssvaret til Bærum kommune.

Styret i Fornebulandet Vel