Fornebu og Bærum Høyre: Troverdighet på ville veie

Fornebu og Bærum Høyre: Troverdighet på ville veie

Publisert av Reidar Karlsen den 04.06.16. Oppdatert 25.11.22.

Primo 1990 ble Fornebus skjebne som flyplass avklart, og staten ba Bærum kommune planlegge for 13 000 boliger på Fornebu. Bærum Høyre, nå som da det statsbærende parti insisterte på at Fornebu skulle bygges ut i tråd med omliggende bebyggelse og med i Bærum førøvrig! Enkelte representanter forsøkte å innvende at det måtte tas hensyn til at også våre barn skal ha råd til å etablere seg i bygda, denne tomta må utnyttes noe bedre. Øvrige partier mente også dette. Saken sto på vippen i kommunestyret, og Bærum Høyre måtte bruke partipisken for å få alle sine med på en restriktiv utbyggingsplan for Fornebu. Og slik ble det. I 1999 vedtok kommunen = Bærum Høyre Kommunedelplan 2 (KDP2), med en ramme på 5 000 boliger på Fornebu. Dette ble økt til 6 300 boliger etter statlig pålegg. En forutsetning for planen er Fornebubanen, som med dette boligtall og ca 20 000 arbeidsplasser skulle gi passasjergrunnlag for banen.

På grunnlag av KDP2 setter tomteinvestorene i gang med detaljplanleggingen. Fornebu lanseres som «Skandinavias indrefilet», og som et miljøprosjekt til eksempel for Europa! KDP2 bidrar til store forventninger til det som skal skje påFornebu. Investorer kjøper og selger Fornebutomten, og det avleires hundrevisav millioner i fortjeneste før en eneste bolig er igangsatt. Gildet betales selvsagt av de framtidige boligkjøperne. Bærum kommune og utbyggerne skylder på hverandre for sendrektigheten, og mens tiden går øker prisene.

I 2012 overtar OBOS som største tomteinvestor på Fornebu. Det settes fart på boligbyggingen. På grunnlag avKDP2 markedsføres Fornebu med
«Tett på naturen», «Litt ferie hver dag», «Pusterom mellom fjorden og byen»,«Skulle det friste med en bytur, ligger Oslo sentrum kun 10 min unna».

Endret markedsføring
Men så, våren 2015 endrer OBOS sin markedsføring, nå er «spennende mangfold» budskapet. OBOS står framikledd samfunnsansvar, og foreslår grep som gir 10 000 boliger på Fornebu for å tilfredsstille nasjonale målsettinger, og «Bærum kommunes intensjoner om økt utnyttelse til boligformål på Fornebu». Spennendemuligheter, Fornebu kan bli by!

Blant Fornebus innbyggere merkes en stigende uro, spesielt hos de som allerede har flyttet fra Oslo sentrum til «Pusterommet mellom fjorden og byen»

Så kommer Bærums Rådmann på banen og signaliserer mulighet for å øke til 11 000 boliger på Fornebu! Bærum må jo ta sin del av jobben med å skaff e boliger i Oslo-området! Men – slike utspill kommer ikke uten en viss avklaring på forhånd med Bærum Høyre - det statsbærende parti iBærum?

Revidert plan for økt utnyttelse?
27. april i år vedtok kommunestyret Rådmannens/Bærum Høyres forslag om revisjon av KDP2 med sikte på å øke utnyttelsen av Fornebutomten. Mot alle FrP`s representanter, og 25% av Høyres egne! Også Venstre hadde anførsler, og ble nedstemt på forslag om å få utredet alternative nivåer på utbygging.

Mens Høyre i sin tid måtte bruke partipisken for å få boligbyggingen på Fornebu ned fra 13 000 til 5 000, ser det nå ut som de slipper å bruke pisken andre veien, for å skaff e flertall for å øke det opp mot 11 000 boliger! Men det er altså et splittet Høyre!

I Fornebulandet Vel vil vi minne om de idealer som lå til grunn for gjeldende plan, og vil oppfordre politikerne i alle partier til å lese KDP 2 grundig før det fattes videre vedtak i saken. Om 20 år er det for sent å gjøre noe med at Bærums politikere tillot bygget en drabantby for Oslo på en naturperle ved sjøen!

Kommunens overordnet visjon for Fornebu uttrykkes slik i KDP2:
Områdets utforming med boliger, næring og rekreasjon skal skje i harmoni med landskapet, naturgitte omgivelser og eksisterende tettstedsutforming i tilstøtende områder.

Området skal gi et aktivt bidrag til utvikling av rekreasjonsområder og naturvernområder av lokal, regional og nasjonal betydning.
Nærturterreng- trangere enn Oslo!

I forbindelse med KDP2 ble det gjort beregninger av hvor mange boliger naturområdene på Fornebu tåler og hva som kan anses som en rimelig dekning når det gjelder befolkningens tilgang til nærturområder. 

Basert på forskning og erfaringstall antok kommunen at et minstekrav på 60 kvm kvm friareal/nærturterreng per innbygger burde være tilgjengelig innen en gangavstand på 10-15 minutter fra boligen. Tilsvarende pr innbygger iOslo var ca 66 kvm. . Bærum kommune la i KDP2 til grunn ca. 60 kvm friareal pr innbygger på Fornebu og kom ut fra dette frem til ca 5 000 boliger (beregnet ut fra 2,5 beboere pr bolig). Det endelige tallet for boliger på Fornebu ble økt til 6 300 i KDP2. Det betyr at gjennomsnittlig nærturareal pr innbygger ble ca 52 kvm. Ytterligere økning av boligtallet vil innebære økt belastning på natur- og friområdene og at det blir enda trangere om plassen. Dersom en legger opp til bygging av ca 11 000 boliger, blir tilgjengelig nærturterreng mindre enn 30 kvm pr Fornebuboer!

Og, Fornebu er i tillegg rekreasjonsområde for Bærum og deler av Oslo Vest!
Fornebu ligger på ei halvøy – man kan ikke bare vrimle ut i naturen som ellers i størstedelen av Oslo og Bærum! Blir det å ta til bilen og Snarøyveien?
Drabantby for Oslo, i Bærum?

Så hvorfor bygge ned og stue folk sammen på et område med slike naturkvaliteter? Og som dessuten er blitt landets dyreste byggetomt? Med OBOS som foreløpig siste investor på jakt etter avkastning. Fornebus boligpriser gir ikke noe godt bidrag fra Bærums side til løsning av boligmangelen i Oslo-området! Bærum har dessuten områder for boligbygging til langt mer overkommelige priser og med gode kollektivløsninger innenfor rekkevidde- ref Ringeriksbanen og ny E-18. Og som tilbyr folk nærhet til naturomgivelser som vi i Norge er så velsignet med. På samme måte har Oslo selv områder med nærhet til natur og med tilgang til fornuftige kollektivløsninger- ref også de søndre bydeler.

Og hva med Bygdøy - som gir tilnærmet like store arealer som Bærum har på Fornebu for demping av boligmangelen? Er det ikke bare å be Oslo om å utnytte den tomten bedre til boligbygging? Enkelt å legge trikkelinje dit! For ikke å snakke om båtforbindelse!

Høyres Bjørn Røtnes er forhåpentlig feilsitert når han i Budstikka nylig uttaler at man bør bygge så tett på Fornebu at man slipper å fortette så mye ellers i Bærum! Er dette Bærum Høyres oppfatning, burde man jo overlate utviklingen av Fornebu til Oslo, som jo har bedre kompetanse på drabantbyer! Kollektivtrafikken villeogså bli betydelig enklere å utvikle innenfor Oslo-grenser, ref Fornebubanen.

I lomma på OBOS?
Er utvikling av Fornebu en for stor oppgave for Bærum kommune? Kommunen sliter med å finansiere infrastruktur som skoler, sosialbygg, barnehaver mv i så stort omfang som trengs. Dagens beboere må til og med selv betale for driften av den flotte Nansenparken kommunen og vi alle er stolt av! Hvor ellers i landet driftes offentlige parker av beboerne i nærheten?

OBOS er foreløpig den siste i rekken av de store tomteinvestorene som ønsker å tjene penger på Fornebu. Avkastning i hundremillionersklassen til tidligere investorer skal tjenes inn igjen på de samme tomtene. OBOS ønsker, selv om de aldri så mye flagger sitt samfunnsansvar for å skaffe folk boliger, å optimalisere avkastningen av sin investering ved å bygge flest mulig boliger på de samme tomtene. Samtidig vil de ha interesse av å holde enhetsprisene oppe på dagens høye nivå. Neppe et godt bidrag til å skaffe boliger til folk flest!

OBOS tilbyr derfor Bærum kommune å finansiere kommunens behov for infrastruktur, mot at kommunen dropper alle tidligere vedtak om utnyttelsen av Fornebu. Slike bidrag fra utbygger krever dispensasjon fra internasjonalt regelverk, av konkurransehensyn. Men med gode kontakter til sittende regjering ble dispensasjon innvilget. Dermed glir kommunen lett i lomma på OBOS. Fristelsen for våre politikere blir stor. Utviklingen av Fornebu, «Skandinavias indrefilet», blir dermed investordrevet- idealene og visjonene fra KDP2 er til bleking.

KDP2 , en helhetlig plan for Fornebutomten
KDP2 ble utviklet i en omfattende prosess over 8 år, i samspill med de fremste autoriteter påsamfunnsplanlegging, arkitektur, naturvern, bomiljøer mv, drevet fram av entusiasme i Bærums administrasjon og ikke minst Bærum Høyre. Fornebu, omkranset av sjøen, med en veistreng ut, fikk en helhetlig plan- slik skal Fornebu bli! Fornebu – «Pusterom mellom fjorden og byen». En del av de ca 5 000 beboerne hittil flyttet fra Oslo indre by og ut til Fornebu- og altså etter invitasjon fra Bærum Høyre og KDP 2. Nå er altså budskapet fra OBOSendret til «spennende mangfold»- og det ligger forslag fra Bærum Høyre om revisjon av planen med sikte på øktutnyttelse! De som har fl yttet hit fra Grunerløkka er ikke særlig betatt av OBOS` sjarmoffensiv om hyggelige kafemiljøer på gateplan!

Det uttrykkes uro om kommunal uredelighet. Foreløpig er så vidt kjent kun framskaffet en uttalelse fra Forbrukerrådet:
«Boligkjøperne på Fornebu har , basert på innsalget, en legitim forventning til hva som oppleves som viktige kvaliteter og hvordan disse skal bevares og utvikles. De må ikke forringes gjennom for sterke eller uventede virkemidler i utbyggingsprosessen.»

For all del, det er bra å bo på Fornebu. Men det må være grense! Og de grensene satte Bærum Høyre, til 5 000 boliger. Jekket opp til 6 300 boliger, av en Arbeiderpartistatsråd! Det burde holde!

Bred medvirkning?

Kommunen, anført av ordfører, uttaler stor vektlegging av Medvirkning. Utvilsomt med de hederligste motiver. OBOS flagger likeledes på Fornebu. En serie folkemøter er avholdt, med prisverdig ressursinnsats fra kommunens folk, og dens energiske ordfører! Uansett tema for møtene, er de preget av bekymring og kritikk mot utsikter til atFornebu kan bli til by- drabantby.

Foreløpig er det ingen tegn til at disse møtene har gjort inntrykk på Bærum Høyre. Om en følelse av maktesløshet, og kanskje likegyldighet og mistro til politikerne brer seg blant Fornebus beboere – er det svært uheldig, også for Fornebulandet vels arbeide for å utvikle et godt miljø her ute.

Er det utslag av dette vi ser når kun en promille av halvøyas befolkning møtte opp til det godt annonserte morgenbadet grytidlig 12. mai- anført av vår entusiastiske ordfører i forbindelse med feiringen av 10-årsdagen forden såkalte Fornebuerklæringen? Den kommunalt initierte og storslått opplagte feiringen i Nansenparken samme kveld, «Mitt Fornebu», samlet kun noen få hundre tilskuere. I godværet. Dette er beklagelig!

Men vi har klare signaler på at Bærum Høyre og OBOS har befolkningen på Fornebu og Snarøya mot seg når delanserer tanken om 11 000 boliger på Fornebu, resulterende i at man plasserer en middels stor norsk by her. Man stiller altså ikke opp på den entusiasmen som søkes mobilisert for tanken om Fornebyen!

Troverdighet
For Bærum Høyre er det kanskje mer alvorlig dersom det blir spørsmål om troverdighet: Partiet var den største forkjemper for en moderat utbygging av Fornebu i tråd med natur, miljø og bebyggelse for øvrig, og fikk vedtatt KDP2 som grunnlag for investorer og etter hvert beboere. Nå er altså partiet, dog noe splittet, pådriver for å forlate sine egne ambisjoner i KDP2 og i å lansere by på Fornebu! Etter at 5 000 mennesker allerede har fl yttet til «Pusterommet mellom byen og fjorden»! For slik å ville ta ansvar for å lette boligpresset i Oslo-området. Bygge mest mulig på Fornebu, slik at vi slipper å fortette så mye ellers, ifølge gruppeleder Røtnes.

Det var ikke dette Bærum Høyre som gjorde et av sine beste valg på Fornebu/Snarøya ved kommunevalget i fjor. Det var det Bærum Høyre hvor varaordfører og leder av kommunens planutvalg Ole Kr Udnes sto fram i Budstikka like før valget, sammen med lokal listekandidat fra Høyre, og understreket at Bærum Høyre ikke ville akseptere vesentlig utvidelse av boligtallet på Fornebu.

Det hjalp altså på valgresultatet i fjor.

Så gjenstår å se hvordan Bærum Høyre følger opp dette. Økning av boligtallet fra 6 300 til 11 000 er vel å anse som vesentlig økning? Saken utredes nå, og skal behandles politisk i flere etapper fram til april 2017.


Vi i Fornebulandet velforening vil selvsagt følge utviklingen nøye framover, og vi har et sterkt mandat! Så får vi tro at våre politikere, og ikke bare i Høyre, vil ha evne til å stagge en så investordrevet utnyttelse av Fornebutomten.


Så må vi tenke oss et tilbakeblikk på «Skandinavias indrefilet» om 20 år- og kunne være stolt av resultatet!

Reidar Karlsen
Fornebulandet vel