Den unike forvaltningsstrukturen på Fornebu

Den unike forvaltningsstrukturen på Fornebu

Publisert av Frank Roland den 08.05.22. Oppdatert 15.11.22.

Fornebu har en unik forvaltningsstruktur. Forvaltning og ansvar for fellesområdene er lagt til 3 ulike nivåer, i tillegg til at kommunen har ansvaret for skole- og flere barnehager, gang-/sykkelstier i Nansenparken, Tårnet og Storøya. 

Sameiene
Sameiene er laveste forvaltningsnivå og har ansvar for egne fellesarealer, stier og felles bygningsmasse. Sameiene i et område tilhører en huseierforening, og er medlemmer av og velger styret i egen huseierforening. Kostnader fra huseierforeningen / driftsforeningen fordeles på alle leilighetene i sameiet.

Huseierforeningene / fellesarealsameiene
De ulike huseierforeningene (Storøya, Rolfsbukta, Oksenøya, Hundsund med flere) har ansvar for egne veier, gatelys, felles grøntarealer og noen tilfeller gass frem til det enkelte sameie. Fellesarealsameiene (f.eks. Koksa) er større sameier som ikke har en felleshuseierforening «over» seg. Huseierforeningens kostnader fordeles på sameiene i huseierforeningen etter antall leiligheter (ikke antall kvadratmeter).

Fornebu Driftsforening
Huseierforeningene / fellesarealsameiene er medlemmer av Fornebu Driftsforening. Inntil OBOS har bygget ut alle feltene de eier, skal utpeke styreleder og et styremedlem i Driftsforeningen. Det øvrige styret består av styremedlemmer som velges på årsmøtet. Årsmøtet består av styrene i de ulike huseierforeningene / fellesarelsameiene. Hver huseierforening / fellesarealsameie har en stemme. OBOS stemmer for områder under utbygging og for fremtidige områder.

Fornebu Driftsforening har ansvaret for drift og vedlikehold av:

  • Nansenparken og Nansenparkens armer
  • Bassenget i Koksaknekken
  • Sommerfugldammen mellom Koksa og Storøya
  • Stranden ved Koksabukta
  • Aktivitetsapparatene samt lekeplasser | osv.

Driften av Nansenparken er satt ut til Agaia AS. Driftskostnadene fordeles på huseierforeningene / fellesarealsameiene etter antall leiligheter og OBOS betaler for leiligheter som er under bygging eller som skal bygges. 

Henvendelser og forslag til Fornebu Driftsforening

  • Saken sendes først til eget styre i Boligsameiet som etter egen behandling sender saken til egen Huseierforening
  • Huseierforeningens styre behandler saken og sender en henvendelse eventuelt til styret i Fornebu Driftsforening
  • Fornebu Driftsforening behandler så saken i eget styremøte og fatter en beslutning.
  • Nansenparken har sin egen hjemmeside: https://www.nansenparken.no/

Bærum kommune
Bærum kommune har ansvar for skole-/grendesenterne. Videre eier og forvalter kommunen friområdene på Storøya og mye av arealene og den gamle bygningsmassen rundt Flytårnet. Kommunen har videre ansvar for søppelkasser, gang- og sykkelveier samt belysning i Nansenparken samt forvaltningsansvaret for Lilløyplassen.

Bedriftene / grunneiere på Fornebu

Grøntområdene rundt Technopolis, Equinor, Aker med fler driftes og forvaltes av grunneier.

Lilløyplassen - den siste bebodde husmannsplassen på Fornebu eies av Bærum kommune.