Vellets innstilling, OBOS-millionen

Vellets innstilling, OBOS-millionen

OBOS har godkjent at styret utlyser gjenværende sum på nytt. Styret nedsatte en gruppe på 3 personer for å innstille på søknader som best svarer til utlysningskriteriene:

1. Foreninger og lag på Fornebu kan søke om støtte til sine aktiviteter og fortrinnsvis tiltak rettet inn mot barn og unge.

2. Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

3. Tiltakene må skape nye eller forsterke eksisterende møteplasser og bygge opp under trygge oppvekstvilkår, Fornebukulturen, gode bomiljøer og natur- og miljøtiltak. Søknad må begrunnes og totalbudsjett må oppgis. Midler til ren drift støttes ikke og det må ligge til grunn at tiltaket raskt kan gjennomføres.

4. Støtten skal i hovedsak komme Fornebulandets innbyggere til gode.

5. Støtten skal sikre en balansert og bærekraftig tildeling som medfører at flere mottar støtte, samtidig som hver tildeling gjør en forskjell for søker. 

6. OBOS skal ha siste ord, og får oversendt Årsmøtets innstilling for endelig beslutning. 

Styret har nå vurdert arbeidsgruppens forslag til innstilling, og enstemmig godkjent denne. Det kom inn hele 39 søknader innen tidsfristen, flere var sendt inn flere ganger. Dessverre kom svært mange søknader etter tidsfristen, og mange kom inn lenge etter at arbeidsgruppen hadde lagt mye arbeid i gjennomgangen. For likebehandling av søknadene, valgte arbeidsgruppen derfor å ikke vurdere for sent innkomne søknader.

17 søknader ble vurdert til å tilfredsstille utlysningskriteriene, av disse er 11 søknader innstilt av styret. Vi mener disse representerer en god fordeling mellom kultur, idrett og fritid og natur- og miljøtiltak. Total søkesum var kr. 3 931 500.

 

Vedlegg: 

Styrets innstilling til årsmøtet

 

 

Styret i Fornebulandet Vel