Vellets høringssvar Flytårnområdet

Vellets høringssvar Flytårnområdet

Publisert av Frank Roland den 01.11.22. Oppdatert 04.03.24.

Bærum kommune

Sak: 19/6890

Høringsfrist 31.10.2022

 

Fornebulandet Vels høringsuttalelse til «Planprogram med byplangrep for flytårnområdet - Fornebu planID 2019006»

Det er gjennomført flere runder med anledning til direkte medvirkning fra Fornebus innbyggere til planen, referert i presentasjonen av planprogrammet. Mange gode innspill som vi regner med vil bli hensett til i planarbeidet. Fornebulandet vel vil derfor i denne omgang løfte fram noen mer generelle synspunkter som bidrag til den videre prosessen.

  • Det understrekes at bruk av den eksisterende bygningsmassen må ses i nøye sammenheng og integreres i og med den pågående planleggingen av Flytårnet senter helt fra start. Denne helheten er viktig for optimal utnyttelse av bygg og fasiliteter til bredt tilbud til innbyggerne. Kulturfunksjonene i Kultursenteret må ikke bli for smale!
  • Samlokalisering/sentraliserte parkeringsanlegg med sikte på å tvinge fram redusert bilbruk: Her må hensyntas beboere med redusert mobilitet, herunder også eldre . Noe parkering tilknyttet boligene kan vanskelig unngås.
  • Videre; med så strenge parkeringsnormer som beboerne her underlegges, er det naturlig at bedriftene med sine ca 7500 plasser reduserer ansattes tilgang kraftig og eventuelt stiller plasser til disposisjon for Fornebus innbyggere. Eventuelt kan frigjorte parkeringsplasser også benyttes til andre formål for ansattes og innbyggernes velferd!
  • Snarøyveien blir bygate: Her planlegges flere fotgjengeroverganger og lys. Alt i dag preges rushtiden av bilkøer ved fotgjengeroverganger der kollektivtransport losser passasjerer på motsatt side av de store arbeidsplassene. Flere underganger bør vurderes, også for lette tilgjengeligheten mot Lysakerfjorden.
  • Redusert kapasitet på Snarøyveien påvirker også trafikken fra og til Snarøya, som neppe vil bli mindre framover selv om kollektivtrafikken på Fornebu bygges ut.

Fornebulandet Vel ber om at det utlyses anbudskonkurranse for utvikling og ivaretakelse av en helhetlig lysstrategi for Flytårnområdet å ivareta følgende:

  • Lesbarhet: For god trygghet/ fremkommelighet samt forhindre blending
  • Identitet: For atmosfære og stedstilhørighet
  • Historie: Gjenbruk med ny funksjon?
  • Bærekraftige valg som er billigere og bedre

Lysstrategien må medvirke til å nå kommunale mål om bærekraft og nullutslipp.

Sambruk ungdomsskole - bibliotek - kulturarena

Ved sambruk av skole, bibliotek og kulturarena er det viktig med fleksibel bruk med selvstendige enheter. Det må være egne innganger med garderober og lagerrom slik at skolen, biblioteket og scenen kan driftes selvstendig uten å forstyrre hverandre.

Uteareal ungdomsskole

Fornebulandet Vel registrer at anbefalt uteareal m2 per elev ikke følges (Norges miljø- og biovitenskapelig universitet). Vellet ber om at anbefalt m2 følges.

Barn og unge - fritidsaktiviteter i Flytårnområdet

På Fornebu, Snarøya og Lysaker bor det 3549 barn og unge (0 – 19 år).

Årskullene i prosent av alle innbyggerne:

 

0 – 15 år

0 – 19 år

Fornebu

22,3 %

23,5 %

Snarøya

22,5 %

28 %

Lysaker

17 %

20,9 %

 

Tall fra SSB pr. 01.01.2022

 

Barn og unge som vokser opp på Fornebu bor hovedsakelig i leiligheter. På Fornebu er det ingen kjellere eller loftstuer som barn og unge kan oppholde seg på fritiden. Det er i dag ingen egnede steder, verken innendørs eller ute, hvor de kan oppholde seg. Flytårnområdet har areal i eksisterende bygningsmasse for å tilrettelegge for både Fritidsklubber for 5.-7- trinn og Ungdomsklubber. Barn og unge behøver møteplasser som ikke er tilknyttet skolene. 

Bærum kulturskole filial Fornebu - Flyttårnbebyggelsen

Med så mange barn og unge som vokser opp på Fornebu, behøver den nye byen et bredt og godt kulturskoletilbud. Noe musikkundervisning dekkes i dag på barneskolene. For dans, drama, musikkensembler, kor og korps, samt kunst må det være spesialrom med tilpasset lager. Det bør derfor være egne lokaler for kulturskole-filialen på Fornebu. Kulturskolen bør ha tilgang til scene for sine mange konserter. Lokalt kulturtilbud for barn og unge i nærmiljø er viktig når en ny by bygges.

 

Med vennlig hilsen Fornebulandet Vel

Frank Roland, styreleder